به لینکا (سیستم مدیریت لینکدونی مهندس میرحمیدی) خوش آمدید!

 


جدیدترین لینک‌ها    

ویدیو سرعت متوسط
1400-10-22 22 بازدید
(0 | 0)
کوییز 1 حرکت شناسی
1400-10-22 21 بازدید
(0 | 0)
ویدیومفاهیم اولیه
1400-10-22 26 بازدید
(0 | 0)
ادامه حل تست دهم
1400-10-08 19 بازدید
(0 | 0)
حل تست فیزیک دهم
1400-10-08 19 بازدید
(0 | 0)
اندازه گیری و کمیت های فیزیکی
1400-10-08 14 بازدید
(0 | 0)
سازگاری یکاها
1400-10-08 11 بازدید
(0 | 0)
اندازه گیری و یکاها
1400-10-08 14 بازدید
(0 | 0)
ویدیو اندازه گیری
1400-10-08 21 بازدید
(0 | 0)
ویدیو پتانسیل الکتریکی
1400-10-05 25 بازدید
(0 | 0)