لینک‌های گروه پایه دوازدهم


آزمون 1 حرکت شناسی
1400-10-23 25 بازدید
(0 | 0)
کوییز ۲ حرکت شناسی
1400-10-22 14 بازدید
(0 | 0)
کوییز 1 حرکت شناسی
1400-10-22 21 بازدید
(0 | 0)
کوییز شماره 3دُرّ فیزیک-جاری و مدار
(هزینه: 50000 ریال)
1400-07-15 0 بازدید
(0 | 0)
در فیزیک -تکلیف 3 جاری و مدار
(هزینه: 30000 ریال)
1400-07-15 0 بازدید
(0 | 0)
کوییز شماره 2 دُرّ فیزیک-جاری و مدار
(هزینه: 50000 ریال)
1400-07-15 2 بازدید
(0 | 0)
در فیزیک -تکلیف 2جاری و مدار
(هزینه: 30000 ریال)
1400-07-15 0 بازدید
(0 | 0)
کوییز شماره 1 دُرّ فیزیک-جاری و مدار
1400-07-15 43 بازدید
(0 | 0)
در فیزیک -تکلیف 1 جاری و مدار
1400-07-15 72 بازدید
(0 | 0)