لینک‌های گروه پایه دوازدهم


ویدیو حل تست
1400-10-22 18 بازدید
(0 | 0)
ویدیو نمودار خوانی
1400-10-22 26 بازدید
(0 | 0)
ویدیو سرعت متوسط
1400-10-22 22 بازدید
(0 | 0)
ویدیومفاهیم اولیه
1400-10-22 26 بازدید
(0 | 0)