لینک‌های گروه رشته ریاضی


کوییز شماره 3دُرّ فیزیک-جاری و مدار
(هزینه: 50000 ریال)
1400-07-15 0 بازدید
(0 | 0)
در فیزیک -تکلیف 3 جاری و مدار
(هزینه: 30000 ریال)
1400-07-15 0 بازدید
(0 | 0)
کوییز شماره 2 دُرّ فیزیک-جاری و مدار
(هزینه: 50000 ریال)
1400-07-15 2 بازدید
(0 | 0)
در فیزیک -تکلیف 2جاری و مدار
(هزینه: 30000 ریال)
1400-07-15 0 بازدید
(0 | 0)
کوییز شماره 1 دُرّ فیزیک-جاری و مدار
1400-07-15 39 بازدید
(0 | 0)
در فیزیک -تکلیف 1 جاری و مدار
1400-07-15 68 بازدید
(0 | 0)