لینک‌های گروه پایه یازدهم


ویدیو پتانسیل الکتریکی
1400-10-05 25 بازدید
(0 | 0)
ویدیو مبحث خازن
1400-10-04 30 بازدید
(0 | 0)
ویدیو شدت میدان الکتریکی
1400-08-13 97 بازدید
(5 | 2)
ویدیوآموزشی آونگ الکتریکی
1400-08-13 112 بازدید
(4 | 2)
ویدیو تیپ بندی قانون کولن
1400-08-13 143 بازدید
(5 | 1)
ویدیوحالات قانون کولن
1400-08-13 161 بازدید
(5 | 1)
ویدیو مفاهیم اولیه قانون کولن
1400-08-13 225 بازدید
(5 | 1)
ویدیو مفاهیم اولیه جاری مدار
1400-07-26 165 بازدید
(0 | 0)
ویدیو مفاهیم اولیه بهم بستن
(هزینه: 100000 ریال)
1400-07-26 1 بازدید
(0 | 0)
ویدیو مفاهیم اولیه توان اسمی
1400-07-26 3 بازدید
(0 | 0)