به لینکا (سیستم مدیریت لینکدونی مهندس میرحمیدی) خوش آمدید!

 


جدیدترین لینک‌ها    

اندازه گیری و کمیت های فیزیکی
1400-10-08 11 بازدید
(0 | 0)
سازگاری یکاها
1400-10-08 8 بازدید
(0 | 0)
اندازه گیری و یکاها
1400-10-08 10 بازدید
(0 | 0)
ویدیو اندازه گیری
1400-10-08 15 بازدید
(0 | 0)
ویدیو پتانسیل الکتریکی
1400-10-05 22 بازدید
(0 | 0)
ویدیو مبحث خازن
1400-10-04 27 بازدید
(0 | 0)
آزمون11آذرسوال30دوازدهم
1400-09-11 4 بازدید
(0 | 0)
آزمون11آذرسوال29دوازدهم
1400-09-11 4 بازدید
(0 | 0)
آزمون11آذرسوال28
1400-09-11 6 بازدید
(0 | 0)
آزمون11آذرسوال27دوازدهم
1400-09-11 5 بازدید
(0 | 0)